Privacystatement persoonsgegevens Dwingelderveldloop Dwingeloo

De organisatie van de Dwingelderveldloop Dwingeloo hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar deelnemers, relaties, sponsoren en vrijwilligers. De bescherming van en omgang met persoonsgegevens binnen de Dwingelderveldloop ligt vast in dit statement. Het is in overeenstemming met eisen in de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
De organisatie van de Dwingelderveldloop Dwingeloo wil de privacy van haar deelnemers en vrijwilligers waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit statement;
 • De organisatie niet meer persoonsgegevens verzamelt dan nodig;
 • De organisatie passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens zo goed mogelijk gewaarborgd is;
 • De organisatie geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit valt binnen de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • De organisatie van die andere partijen (bijv. het registreren tijden) technische en organisatorische maatregelen vraagt te nemen zodat de beveiliging van die persoonsgegevens ook zo goed mogelijk gewaarborgd is.

De organisatie van de Dwingelderveldloop Dwingeloo is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van dit beleid vragen heeft hierover of contact met ons wenst, dan dit via het mailadres: info@dwingelderveldloop.nl


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Dwingelderveldloop verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, organisatie van clinics en het actueel houden van de website;
 • Bijhouden en plannen van vrijwilligerstaken;
 • Bepalen van en incasseren van verschuldigde deelnemersgelden en/of sponsoring;
 • Voor promotionele doeleinden, waaronder uitslagen en evenementsverslagen;
 • Bijhouden van de stichtingshistorie (o.a. oud-deelnemers)

Gegevens worden binnen de organisatie alleen uitgewisseld voor zover daar een functionele of sociale noodzaak toe is. Voor de bovenstaande doelstellingen zullen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en kunnen gebruiken:

 • Naam en adres
 • Geboortedatum en geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Rekeningnummer bank
 • Beroep / rollen en voorkeuren voor rollen en activiteiten (voor vrijwilligers)

Daarnaast kunnen extra gegevens worden geregistreerd als dat voor de organisatie functioneel is. Denk voor deelnemers aan individuele records, aantal deelnames (deelnemers) en voor vrijwilligers o.a. VOG’s en relevante diploma’s.


Verstrekking aan derden

De stichting kan persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo zijn alle leden door ons met de noodzakelijke gegevens aangemeld bij de Atletiekunie. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het faciliteren van de website van de Dwingelderveldloop Dwingeloo;
 • Het registreren en publiceren van inschrijvingen en uitslagen van de Dwingelderveldloop;

Wij geven geen persoonsgegevens af aan andere (commerciële) partijen waarmee geen bewerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen als daarvoor een rechtsgeldige inschrijving tot deelname aan een activiteit van de Dwingelderveldloop ten grondslag ligt.


Bewaartermijnen

De organisatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hier beschreven doelen, dan wel op grond van wet of regelgeving is vereist.


Beveiliging

De organisatie van de Dwingelderveldloop spant zich in om met passende technische en organisatorische maatregelen uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de organisatie van de Dwingelderveldloop toegang tot uw gegevens hebben, mogen die alleen verwerken binnen de vastgestelde doelen van de stichting en zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan;
 • Als daar aanleiding voor is depersonaliseert de organisatie gegevens en gebruikt zij encryptie;
 • De organisatie maakt en bewaart back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De vrijwilligers van de stichting zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens, zowel wat betreft deelnemers als vrijwilligers.

Rechten omtrent uw gegevens

Ieder (oud-)deelnemers en vrijwilliger heeft recht op inzage en rectificatie van zijn persoonsgegeven en op verwijdering van onterecht/onnodig geregistreerde persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de organisatie van de Dwingelderveldloop of door één van onze verwerkers indien deze verwerking in strijd is met het hier vastgelegde beleid van de Dwingelderveldloop inzake het verwerken van persoonsgegevens.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@dwingelderveldloop.nl

U heeft altijd het wettelijk recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Wijzigingen ‘beleid persoonsgegevens bij de organisatie van de Dwingelderveldloop.

Het bestuur van de Dwingelderveldloop kan dit beleidsdocument aanpassen aan de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.